ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KÁTAI-PLUS KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT

WWW.K-PLUS.HU WEBOLDALON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL

Miért készült ez a tájékoztató?

A KÁTAI-PLUS Kft. (a továbbiakban: Társaság) által a ww.k-plus.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások és az ott biztosított funkciók keretében személyes adatok kezelésére kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

A Társaság fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit. Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Kátai-Plus Kft., mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Székhelye: 5900 Orosháza, Thököly u.36.

E-mail címünk: office(at)k-plus.hu

Webcímünk: www.k-plus.hu

Telefonszámunk: +36-68-410-505

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek személyéről a jelen tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak a Társaság a személyes adatai kezelése során?

A Társaság az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Társaság felel.

  Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a Társasággal kapcsolatot létesítő személyek, a weboldalon közzétett felvételeken szereplő személyek, az álláspályázatot benyújtók, a Társaság által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, továbbá mindazokakik szponzori, média partneri vagy előadói kapcsolatba kívánnak lépni a Társasággal.

 Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
  • helyesbítéshez való jogamelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jogamelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
  • az adatkezelés korlátozásához való jogamelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a sajáthelyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott

Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

A www.k-plus.hu honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

www.k-plus.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal

használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, a felhasználó személyének beazonosításához nem kötött adatokkal dolgoznak. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#

ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

A WWW.K-PLUS.HU WEBOLDALON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ

KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Társasággal történő kapcsolatlétesítés és az általános jellegű kérdés esetén az azzal összefüggő információk nyújtása az ügyfél számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság kapcsolattartás céljából az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az Önhöz kötődő vállalati telefonszámát és vállalati e-mail címét, valamint az üzenet rovatban szereplő – személyes adatnak minősülő – adatokat/információkat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a munkakörükből adódóan az ügyfelekkel történő kapcsolattartás ellátására kötelesek, továbbá a személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó is hozzáférhet.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik

félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig tart.

A KÁTAI-PLUS KFTÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELYRE

TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL ÉS A MUNAKERŐ-­PIACI ADATBANKBA TÖRTÉNŐ

FELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Társaság által meghirdetett álláshelyre beérkező önéletrajzoknak és kapcsolódó dokumentumoknak a nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, továbbá a jelöltekkel való kapcsolatlétesítés, valamint az elutasító döntéssel érintett vagy az álláshirdetés hiányában jelentkezők személyes adatait tartalmazó dokumentumoknak munkaerő-piaci adatbankba történő felvétele erre irányuló kérelem esetén.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az álláspályázatok kezelése során a Társaság az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), születési nevét, a képmásátlakcímét (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési címét, (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszámátE-mail címétiskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatait, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatait, nyelvismerettel kapcsolatos személyes adatait, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatait, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatait, referencia/kísérőlevélben/önéletrajzban szereplő egyéb, személyes adatnak minősülő adatait, a pályázati anyag kiállításának keltezését, a pályázat benyújtásának időpontját, továbbá az Ön aláírását. mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintethozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaságnak a pályázatok értékelésében és adminisztrációjában munkakörükből eredően részt vevő alkalmazottai férhetnek hozzá. Az elektronikus úton beérkező pályázatokhoz a Társaság tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó is hozzáférhet.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A Társaság az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az elutasító döntéssel érintett jelentkezők személyes adatait a döntésről szóló értesítésig, a nyertes jelölt személyes adatait a személyügyi nyilvántartásának megsemmisítéséig kezeli. Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött önéletrajza és kapcsolódó dokumentumai a munkaerő-piaci adatbankunkba felvételre kerüljenek, akkor azokat ebből a célból a hozzájárulás megadásától számított 12 hónapig tároljuk.

A KÁTAI-PLUS KFTÁLTAL A HONLAPON KÖZZÉTETT

KÉPMÁS ÉS VIDEÓ FELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Társaság által meghirdetett tréningeken és

konferenciákon készült felvételek közzététele.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Az álláspályázatok kezelése során a Társaság az Ön képmását kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintethozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaság honlapját megtekintő személyek férhetnek hozzá. A képmás és a videó felvétel nem tölthető le.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb 1 évig tart.

A WWW.K-PLUS.HU WEBOLDALÁN KERESZTÜL IGÉNYELHETŐ HÍRLEVÉLKÜLDÉS SZOLGÁLTATÁSSAL

KAPCSOLATOS

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A Társaság weboldalán erre irányuló checkbox bejelölésével Önnek lehetősége van a Társaságtól – annak tevékenységével összefüggésben – hírlevélszolgálatatást igényelni, amelyet a Társaság ezt követően biztosít az Ön számára. Az érintett személyes adatokat a Társaság a hírlevél küldése érdekében kezeli.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a hírlevelek küldése érdekében az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), valamint az e-mail címét kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélküldés szolgáltatásunk igénybevételéről bármikor lehetősége van az erre a célra szolgáló linken keresztül is leiratkozni.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a hírlevelek küldését munkakörük alapján kötelesek ellátni. tárhely szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a hírlevélküldés szolgáltatáshoz megadott hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a Társaság hírlevélszolgáltatásának megszüntetése időpontjáig tart.

A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatok közvetlenül a hírlevélszolgáltatást igénybe vevő érintettől származnak.

Érvényes: 2020. szeptember.1. napjától

Kátai-Plus Kft.